بدون استان

چرا اکازیون؟

اکازیون روی مشترکینی تمرکز کرده است که در جستجوی تفریحات و تجربیات منحصر به فردی در شهر خود هستند. این افراد در پی کشف تجربیات جدید با قیمتهایی بی همتا می باشند. آنها با استفاده از محصول یا خدمات شما و در صورت لذت بردن از یک تجربه مثبت متمایل به بازگشت مجدد به محل شما خواهند شد.

اکازیون با اتکا به قدرت خرید گروهی دروازه بزرگی برای جذب صدها مشتری جدید را به روی کسب و کار شما می گشاید.

کلام شفاهی موثرترین روش بازاریابی است چه برای شما که صاحب کسب و کارید و به دنبال رشد و چه شما که مشتری هستید و به دنبال کشف تجربیات جدید. ما همه توان شبکه اجتماعی و کسب و کار خود را به کار خواهیم بست تا در انتخاب و ارائه بهترین پیشنهادها به یاریمان بیاید.

اکازیون این جریان انتشار سریع را با ارائه پیشنهادهای فوق العاده به مشتریانی که اگر چه  شاید کمک خاصی نتوانند بکنند ولی می توانند وصف و توصیه این پیشنهاد را به دوستان ، خانواده و همکاران خود منتقل کنند ، بهبود می بخشد. و این یک پدیده طبیعی است!!

هیچ اکازیونی را از دست ندهید!